Αυτό το πρώτο αποτέλεσμα περιλαμβάνει τοΝ σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων για την ενεργειακή απόδοση. Θα δημιουργηθεί μια σειρά από infographics που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση της αποδοτικότητας στην ΕΕΚ από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και breakouts που διευκολύνουν την εντρύφηση στη μάθηση και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων.

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης, όπως το Moodle. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι επεκτάσιμη για πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα σταθερών και κινητών συσκευών και θα δοκιμαστεί με την υποστήριξη των εταίρων και των συνεργαζόμενων οργανισμών. Το αποτέλεσμα αυτό θα παρέχει σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ενεργειακή απόδοση επαρκείς γνώσεις ώστε να ενσωματώσουν το θέμα στις τάξεις τους και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε, αλλά και να μπορούν να σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες. Οι ενότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτόνομα από τους εκπαιδευτικούς, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η γνώση θα είναι μεταβιβάσιμη πέρα από τους εταίρους και τους συνεργάτες του έργου. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι προσβάσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρεία διάδοση και η ευκολία χρήσης στην Ευρώπη.

Έμφαση θα δοθεί στην εργασία σε νέα δυναμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και στη διερεύνηση των διαφορετικών ρόλων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αυτά τα περιβάλλοντα. Οι προτεινόμενοι πόροι θα παρουσιάσουν τις έξυπνες συσκευές ως κατάλληλα δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι ελκυστικά για τους μαθητές της ΕΕΚ.