Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει επίγνωση ότι οι παραδοσιακοί ενεργειακοί πόροι είναι περιορισμένοι και ότι οι εκπομπές CO2 από την τρέχουσα χρήση αυτής της ενέργειας απειλούν το κλίμα μας. Ωστόσο, εκτός του ότι αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ανθρώπινης προόδου, υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης είναι μία από τις πέντε διαστάσεις της στρατηγικής της Ένωσης και ο στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 32,5% έως το 2030 (κανονισμός που αναθεωρήθηκε στις 21/11/2018 για την 2012/27/ΕΕ).  

Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να δίνουν έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, κυρίως για να βελτιώσουν το κόστος και, κατά συνέπεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά χωρίς επαρκή γνώση μεταξύ των μελών των οργανισμών.  

Από την άλλη πλευρά, σε συγκεκριμένο επίπεδο, υπάρχει πάντα ενδιαφέρον λόγω του κόστους της κατανάλωσης ενέργειας για ορισμένα άτομα και οικογένειες. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός από αυτή την επίγνωση, υπάρχει και έλλειψη γνώσης σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες συνήθειες πρέπει να ακολουθήσουμε.  

Η κοινοπραξία του έργου BENEFY καλείται να αναπτύξει ποικίλους πόρους για την προώθηση όχι μόνο της ευαισθητοποίησης, αλλά και τη δημιουργία συνηθειών και για το γεγονός ότι η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται πάντα στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα σπίτια και στον προσωπικό τομέα αφενός, αλλά και στη βιομηχανία, στα γραφεία και στις επιχειρήσεις, καθώς οι φοιτητές εισέρχονται σταδιακά στην αγορά εργασίας.  

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα μας προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:  

  • Να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εξωτερική ενέργεια  
  • Να μειωθούν οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.  
  • Να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα  
  • Να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τα κύρια αποτελέσματα που αναμένονται από το έργο είναι  

  • Μια εργαλειοθήκη BENEFY, η οποία συγκεντρώνει τις απαραίτητες επεξηγηματικές πληροφορίες, πόρους, δραστηριότητες και Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs) που χρησιμεύουν ως χρήσιμοι εκπαιδευτικοί πόροι για την ΕΕΚ.  
  • Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ που περιλαμβάνει μια σειρά μαθησιακών ενοτήτων ενεργειακής απόδοσης που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.  
  • Μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα που απευθύνεται σε μαθητές σε κέντρα ΕΕΚ. Οι προτεινόμενοι πόροι που περιέχονται στην πλατφόρμα θα παρουσιάσουν τις έξυπνες συσκευές ως κατάλληλα δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι ελκυστικά για τους μαθητές της ΕΕΚ
Περιγραφή BENEFY https://benefy-project.eu/ Luis Quintano